لوگو معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری        سازمان ملی استاندارد ایران

گزارش دریافتی از سازمان استاندارد ایران با عنوان "نظارت بر اجرای استاندارد تعیین معیار مصرف انرژی فرآیندهای تولید تایر و تیوب" حاکی از آنست که تقریباً نیمی از واحدهای تولیدی ارزیابی شده، با استاندارد منطبق نیستند. این در شرایطی است که نیم دیگر با استاندارد منطبق، و حتی جلوتر از آن نیز بوده اند. این ارزیابی مطابق استاندارد ملی ایران به شماره 9650، و برای بازه زمانی بین سالهای 92 تا 97 انجام شده است. نمودارهای زیر میزان مازاد مصرف نسبت به استاندارد برای انرژی الکتریکی و حرارتی در سال 97 را، به تفکیک واحدهای تولیدی نشان می دهد. این ارزیابی همچنین نشان می­ دهد  واحدهایی که دچار عدم انطباق با استاندارد هستند، در هر دو صورت انرژی یعنی حرارتی و الکتریکی به این مشکل دچار هستند. هدف از اشتراک این اطلاعات دسترسی متخصصین امر بهینه­ سازی برای همکاری با این واحدها و ارائه راهکارهای کاهش مصرف به آنها است.

شکل 1) میزان انحراف از استاندارد مصرف انرژی حرارتی

 

شکل 2) میزان انحراف از استاندارد مصرف انرژی الکتریکی

 

با ادامه روند همکاری سازمان ملی استاندارد با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سایر گزارش های رسیده از این سازمان برای صنایع دیگر نیز در دسترس عموم متخصصین و فعالان حوزه بهینه سازی قرار خواهد گرفت.

//isti.ir/X677